กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
นายมณฑล นำพะวา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนัธดา วรรณโวหาร
ครูชำนาญการ
นางสาวกฤษดา วรรณขาม
ครูชำนาญการ
นายวิศรุต วงศ์เพชรชารัต
ครู
นางสาวณพัฐอร เฮงสมบูรณ์
ครู
นางสาวพรรธิภา พันธ์ศรี
ครู
นางสาวธาริณี ใจดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิดา หนูงาม
ครูผู้สอน